ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. งานวิจัยรูปแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ศึกษากรณีเขาเอราวัณ จ.ลพบุรี
2. สัณฐานวิทยา สารลดคอเลสเตอรอลและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราโมแนสคัส เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
3. สัณฐานวิทยาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและสารพฤกษเคมีของดาดตะกั่ว
4. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้าน พืชพรรณของจังหวัดอ่างทอง
5. ปรับปรุงรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปให้มีรายวิชาที่พูดถึงทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ ท้องถิ่นศึกษา และสิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง